سهیل

روشهای تدریس زبان انگلیسی

از ان یاد کرد و با مو فقیت های چشم گیری مواجه بوده ام. لذا جهت ایجاد تحول و تنوع اینها را به سمع و نظر همکاران مقاطع متوسطه و راهنمایی میرسانم تا شاید به تدریج بتوانیم از وضعیت بحرانی که در اموزش و یاد گیری زبان داری رهایی یابیم و حرف این جانب به همکاران عزیزم این است که تا به کی باید زبان درس سختی برای دانش اموزان ما باشد بیاییم و این ذهنییت غلط را از ذهن دانش اموزان بیرون کنیم. و این کار امکان پذیر است
DAIHYCONTACT – به دانش اموزان بگویید که هر روز 5 تا 10 دقیقه به نحوی با زبان در ارتباط باشند DUAIIANGUAGE FIASH CARD  این تکنیک بسیار مفید و در همه مقاطع لازم است  استفاده شود . نمونه این کار زیر نشان داده شده است  دانش اموز با توجه به درس داده شده موظف است روی هر کارت پنج  PHRASE یا جمله کوتاه بنویسد   و معادل فارسی ان را روی دیگر کارت بنویسد  . مثال
 
پشت کارت                                                     
1-    ارزش تعلیم وتربیت
 2-هدف تعلیم وتربیت
3-اماده کردن بچه ها برای زندگی
 
روی کارت
1-THE  VAIUE  OF  E DUCATION
2  THE  PURPOSE  OF  ED UCATION
3 PREPARE    CHILDEREN      FOR     ILFE
 
و در جلسه بعدی با اوردن دانش اموز به جلوی کلاس -  معلم جمله فارسی را بگویید و دانش اموز معادل انگلیسی ان را و با این کار هم هم تمرین PRONOUNCIATION  انجام گرفته و هم MEMORY EX PANSION  و به شاگردان توسیه میشود که این کارتها را همیشه در جیب خود نگهداری ودر هر فرصتی با ان نگاهی بزنند که باعث REFRESH  شدن مطلب گردد . در هر درس دانش اموزان بیست تا سی کارت  کارت تهیه ودر هر کارت 5 عبارت باشد 
TAIK   TO   YOURSEIF بهترین راه برای یاد گیری هر زبانی صحبت کردند ان زبان است پس به دانش اموزان بگوییم با خودشان حرف بزنند در حالی که در خیابان قدم می زنند یا سوار ماشین هستند یا تلویزیون نگاه می کنند اشیاء را نام گذاری کنند و با فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی نام اشیاء اطراف خود را پیدا کنند این کار به افزایش VOCABUIARY منجر میشود
MAKE   MISTAKES به دانش اموزان یاد بدهید که باید اشتباه کنند به انها بگویید که صحبت کنند و همچنین بنویسند و از این کار نترسند ترس از اشتباه نبایید ما را عقب نگه دارنند
RECORDING   YOURVOICE به نظرم تا به حال به دانش اموزان گفته نشده که صدای خود را ضبط کنند بیاییم و به بچه ها AUDIO  FLASH    CARD بیاموزیم به انها بگوییم READING  PASSAGE هر درس را بخوانند و ضبط کنند به این کار گامی مهم در اصلاح  ACCENT  /PRONUNCIATION بر داشته اند ودر قسمتهای IANGUAGE FUNCTION یک
ROIE را ضبط و نقش دیگر را خودشان بگویند